Základní škola Jilemnice, Komenského 288

… oficiální stránky školy

Vážení rodiče,

v příloze je podle přiděleného kódu uvedeno zařazení dětí do našich tříd. Jak jsme předeslali, rozdělili jsme děti do dvou stejně početných tříd – 2 třídy po 16 žácích (shodou okolností nejméně početné třídy na celé škole) s rovnoměrným zastoupeních chlapců a dívek (v obou třídách je 11 chlapců a 5 dívek). Snažili jsme se v maximální míře zohlednit vaše případné požadavky, ale v některých případech to nebylo, bohužel, úplně realizovatelné.

Obě třídy povedou zkušené paní učitelky, které budou vyučovat podle stejného vzdělávacího programu, podle stejných učebnic a materiálů. Třídy budou umístěné v útulném prostředí naší budovy – Pavilonu 1. stupně v prvním patře, kam nebudou mít přístup žáci z jiných tříd. Velkou výhodou tohoto umístění je také fakt, že školní družina, kam bude většina dětí pravděpodobně docházet, se nachází přímo v této budově.  Ještě před prázdninami, pokud to dovolí situace, bychom rádi uspořádali setkání s vašimi dětmi a jejich budoucími učitelkami na tzv. nulté školičce, kterou každý rok uskutečňujeme. Počítáme s jedním krátkým setkáním přibližně okolo poloviny června v odpoledních hodinách. O případné realizaci budete včas prostřednictvím kontaktních emailů informováni.

Věříme, že všechny tyto skutečnosti napomohou k vaší spokojenosti a my všichni se budeme těšit na setkání a výuku s vašimi dětmi.

Rozdělení žáků přijatých do 1. tříd

Vážení rodiče,

v přiloženém materiálu jsou informační pokyny  vydané vedením školy v souvislosti s povolením přítomnosti žáků 1. -5. ročníku na vzdělávání ve škole. Počátek vzdělávání byl stanoven MŠMT na pondělí 25. 5. 2020.
V dokumentu jsme se snažili nastínit nejdůležitější informace o rozsahu vzdělávání, jeho časovém vymezení, nástin organizačního (prostorového i personálního) zajištění vzdělávání a také pokyny k zajištění ochrany zdraví všech účastníků vzdělávání.
Od Vás v tomto týdnu potřebujeme:
1. přečíst si tyto podrobnější pokyny – Informační pokyny pro rodiče a žáky 1. stupně
2. vyplnit přihlášku ke vzdělávání formou dotazníku nejpozději do neděle 17. 5. 2020.
3. před začátkem vzdělávání aktuálně vyplnit a přinést do školy formulář Čestného prohlášení (bezinfekčnost a stanovení rizikových skupin osob) – Čestné prohlášení

Připomínáme, že v případě neúčasti dítěte na vzdělávání přímo ve škole, bude výuka dále probíhat dálkovým způsobem s omezenými hodinami online výuky.

vedení školy

 

 

 

V příloze jsou důležité informační pokyny vydané v souvislosti s otevřením školy pro konzultace na jednotnou přijímací zkoušku na střední školy – Informační pokyny pro žáky 9. tříd

V druhé příloze jsou informace MŠMT o termínu a provedení jednotných přijímacích zkoušek na střední školy.
Termíny: žáci 9. ročníků – pondělí 8. června, žáci 5. ročníků – úterý 9. června Aktuální časová osa, 
Informace k JPZ

Zveřejňujeme Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání. V doplňku je obsažena důležitá informace: Vzhledem k tomu, že některé děti z tohoto seznamu ještě neabsolvovaly vyšetření školní zralosti v pedagogicko psychologické poradně (PPP), nemůžeme zatím sdělit, jaká bude organizace výuky od nového školního roku.

Po zjištění výsledků z PPP budeme informovat všechny rodiče prostřednictvím webových stránek školy (předpokládaný termín 20. 5. 2020), zda budeme schopni otevřít dvě první třídy a jaké bude případné rozdělení dětí. To bude muset být provedeno rovnoměrně do obou tříd. Bohužel nebude tak možné vyhovět úplně všem požadavkům, které se objevily v žádostech rodičů.

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání

Děkujeme za zájem o naši školu.

Vážení rodiče,

v následujících informacích Vám chceme nastínit podmínky pro otevření škol pro žáky 9. ročníků připravujících se na JPZ (jednotnou přijímací zkoušku).

Nejdůležitější informace:

 • Návrat do škol se týká výhradně žáků 9. ročníků, kteří se připravují na přijímací zkoušky. Účast není povinná.
 • Zákonný zástupce nahlásí závaznou docházku žáka do 7. 5. 2020 do 9:00 hodin prostřednictvím interaktivního formuláře zde Přihláška.
 • V případě přihlášení je následně účast povinná a bude sledována stejně jako školní docházka. Žáci jsou povinni bezpodmínečně dodržovat stanovená pravidla a dbát pokynů všech zaměstnanců školy. V případě nedodržení těchto pravidel může být docházka na přípravu k JPZ ukončena a zákonní zástupci budou o této situaci informování.
 • Z přihlášených žáků vytvoříme podle počtu přihlášených dvě nebo tři skupiny maximálně po 15 žácích. Tyto skupiny budou po celou dobu přípravy i pobytu ve škole neměnné. Jmenovitý rozpis skupin bude zveřejněn u vchodu do školní budovy.
 • Příprava na přijímací zkoušky bude probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek ve dvou vyučovacích blocích po 90 minutách, při větším počtu přihlášených a třech vyučovacích skupinách ve třech blocích po 60 minutách se zaměřením na ČJ a M.
 • Vyučování bude probíhat v čase 8:30 – 12:00 hodin.
 • Každý žák se při prvním nástupu do školy prokáže čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Zákonní zástupci zváží účast žáka i vzhledem k rodinné situaci (soužití s osobami s vymezenými rizikovými faktory uvedenými v příloze Ochrana zdraví a provoz ZŠ). Formulář čestného prohlášení je ke stažení zde Čestné prohlášení.
 • Každý žák musí být vybaven na den minimálně dvěma kusy roušek a sáčkem na uložení použité roušky.
 • Stravování – školní restaurace Scolarest je schopna zajistit pro žáky obědový menu box, který si žáci mohou vyzvednout v určeném místě při odchodu ze školní budovy. Jídlo doporučujeme konzumovat doma. Konzumace v prostorách školy nebo školní jídelny není z hygienických důvodů zatím možná.

Další informace a pokyny jsou v přílohách. Je zde představen nástin organizace výuky, organizační pokyny pro příchod do školy, pohyb v šatnách i ve školní budově a základní pravidla ochrany zdraví žáků a pracovníků školy. Prosíme o její pročtení a dodržování stanovených pravidel. Ty budou žákům znovu připomenuty a upřesněny v první den návratu do škol.

Na závěr zdůrazňujeme, že nadále bude probíhat zavedené dálkové vzdělávání pro ostatní žáky, a ve dnech, kdy nebude probíhat příprava na JPZ ve škole, i pro přihlášené žáky 9. ročníku.

Podrobnější informace pro 9. třídy

Ochrana zdraví a provoz ZŠ

31c33862314a7e245fef5c9263f417e6_ilustrovana-3-shutterstock-93055036   Krásné prožití velikonočních svátků všem žákům, jejich rodinám a všem zaměstnancům.

Vedení školy

 1. Zadávání úkolů na tento týden

Děkujeme všem rodičům, kteří pomáhají zajišťovat dálkové vzdělávání dětí. Uvědomujeme si, že to pro mnohé není jednoduchá záležitost. Za všechny učitele Vás chci ujistit, že není naším cílem Vám znepříjemňovat ještě více dnešní složitou situaci v souvislosti se všemi možnými zákazy a nařízeními. Cílem naší dálkové výuky určitě není ani získávání podkladů ke klasifikaci. Chceme pouze, aby naši žáci získali během tohoto dlouhého období nepřítomnosti ve škole alespoň ty základní vědomosti a dovednosti, které jsou dány školním vzdělávacím programem pro daný ročník. Při plnění zadávaných úkolů, prosím, přenechejte co nejvíce odpovědnosti na dětech (alespoň u těch větších). V případě nejasností se mají možnost děti obrátit na své učitele v rámci třídních nebo předmětových videohovorů nebo konzultací po telefonu, či emailu nebo využít mnoha uvolněných zdrojů, které dnes skýtá internet. Postupně se budeme snažit zdokonalovat v organizaci výuky, případně v setkávání s dětmi dálkovým způsobem přes prostředí Google Meet a následně i přistoupit k zajištění výuky prostřednictvím aplikace Google Classroom. Všechny informace by měly i nadále zůstávat přehledně v Bakalářích na Nástěnce třídy.

Tento týden bychom Vám rádi trochu usnadnili práci a dohodli jsme se s učiteli, že budou zadány pouze úkoly v hlavních vyučovacích předmětech. Prosím, čekejte tedy úkoly pouze z ČJ a M a případně cizího jazyka. Rádi bychom, aby si – pokud mají žáci vše v souvislosti s výukou splněno – mohli vybrat „studijní volno“ v rámci čtvrtečních školních velikonočních prázdnin a v pátek na Velký pátek.

Protože se blížíme k tradičnímu období velikonočních svátků, které budou bohužel letos také „poznamenány“ koronovirovou událostí, přáli bychom vám, abyste si co nejvíce odpočinuli, nabrali síly a děti se věnovaly jiným činnostem, které s Velikonocemi souvisí.  I ty u nich mohou rozvíjet podobně důležité vědomosti a dovednosti jako běžná školní výuka (pečení velikonočních mazanců, zajišťování výzdoby, případně pletení pomlázky, kterou využijeme letos asi pouze v rámci rodiny).

 1. Vyzvednutí učebních pomůcek
  proběhlo zdárně minulý týden v pondělí a v úterý. Pokud by si ještě někdo potřeboval vyzvednout učební pomůcky, je možné se individuálně domluvit na tel. čísle 605 784 837.
 2. V již zveřejněných zprávách jsme poskytli informace k přijímacímu řízení na střední školy (velmi přehledné schéma) a dnes budou zveřejněny aktuální informace k zápisu do 1. tříd.
 3. Zatím velmi předběžný termín „znovuotevření“ škol byl ministrem školství stanoven na polovinu května.
  V průběhu příštího týdne by MŠMT ve spolupráci s MZdr mělo vydat stanovisko postupu „otvírání“, k zajištění hygienických podmínek nutných k „otevření“ a také stanovisko k hodnocení – klasifikaci výstupů výsledků vzdělání na konci školního roku.

Přejeme příjemné strávení předvelikonočního týdne a letošních trochu netradičních Velikonoc. Pokud najdete čas a sílu, je to ideální důvod si spolu s dětmi připomenout velikonoční zvyky a tradice. Přejeme všem pevné zdraví.

Vedení školy

Archiv

eu
Základní certifikát společnosti Scio

Ocenění společnosti Scio

Kontakty

Vedení školy:
PaedDr. Václav Korbelář - ředitel
Telefony:
481 544 382 - ředitelna
606 794 962 - ředitelna mobil
481 544 374 - sborovna školy
728 546 707 - sborovna mobil
481 544 572 - Eurest
E-mail:
centrum@komenskeho288.cz
Web:
www.komenskeho288.cz
Adresa:
Komenského 288, Jilemnice, 51401
Kde nás najdete: mapa

dsc06952 46547586 dsc02089 dsc07289 img_4628 img_1536 dsc06889 dsc00236 dsc07460 dsc071691 img_2758 img_4466 dsc02622 dsc06350

Zvonění


0. hod: 07:00 - 07:45
1. hod: 07:50 - 08:35
2. hod: 08:45 - 09:30
velká přestávka
3. hod: 09:50 - 10:35
4. hod: 10:45 - 11:30
5. hod: 11:40 - 12:25
6. hod: 12:35 - 13:20
7. hod: 13:30 - 14:15
8. hod: 14:25 - 15:10
9. hod: 15:20 - 16:05

Kalendář

Září 2020
Po Út St Čt So Ne
« Srp    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
TOPlist
logo_pilotni
tj
eu
eu-ucebna
multiucebna