ZŠ JILEMNICE
Komenského 288

Projekty

Projekty

Vybudování multimediální odborné učebny Základní školy Jilemnice, Komenského 288

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Název programu: 11703 - Integrovaný regionální operační program
Název výzvy: 7. Výzva MAS "Přijďte pobejt" - IROP - Investice do vzdělávání - II
Název projektu: Vybudování multimediální odborné učebny Základní školy Jilemnice, Komenského 288
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010766
Termín realizace: 11/2018 - 09/2019 - jedna etapa
Rozpočet projektu: 2 994 092,- Kč, z toho 2 844 387,40Kč příspěvek EU a 149 704,60Kč vlastní příspěvek
Hlavní cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení oborného vzdělávání žáků v oblasti přírodních věd, cizích jazyků a informačních technologií. Jedná se o vytvoření takového prostředí pro žáky včetně odborných pomůcek, které budou podněcovat jejich kreativitu a chuť učit se novým věcem. V konečném důsledku to bude znamenat získání dovedností a kvalitní přípravy pro lepší uplatnění na trhu práce.
Specifické cíle projektu:
1. modernizace a vybavení multimediální odborné učebny
- vybavení učebny nábytkem, stavební práce související s instalací nových rozvodů, IT vybavení učebny včetně IT infrastruktury, pomůcky pro výuku.
2. zajištění bezbariérovosti školy - pořízení schodolezu a stavební úpravy sociálního zařízení pro handicapované žáky
- vybudování bezbariérového WC, pořízení schodolezu.
Vedlejší aktivity projektu:
- vypracování studie proveditelnosti, příprava a organizace výběrových řízení, zajištění publicity projektu.
Cílová skupina: projektem budou dotčení žáaci a pedagogičtí pracovníci základní školy
Pozitivní dopad a přínos pro cílové skupiny bude následující:
1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání a zvýšení komfortu žáků a pedagogů na škole.
2. Modernizované, nově vybavené prostory pro výuku, které odpovídají současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování.
3. Modernizované prostory pro výuku umožní rozšíření nových forem výuky, aktivní zapojení žáků do výuky, zvýší motivaci a zájem žáků o výuku přírodních věd, cizích jazyků a technických a řemeslných oborů.
4. Nově pořízené digitální technologie umožní žákům pracovat s informacemi, digitálními technologiemi a naučí žáky informatickému myšlení, rovněž zvýší kompetence pedagogických pracovníků, čímž vzroste jejich hodnota a konkurenceschopnost na trhu práce.
5. Zvýšení atraktivity výuky cizích jazyků, které jsou pro současnou mladou generaci nutnou a často limitující podmínkou pro osobní rozvoj a uplatnění v jakémkoli pracovním oboru či dalším studiu.
6. Zvýšení bezpečnosti při výuce.
7. Zajištění bezbariérovosti umožní rovný přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu či orientace.
8. Stabilizace či zvýšení konkurenceschopnosti školy disponující lepším vybavením a nabízející žákům příjemné moderní výukové prostory a lepší možnosti přípravy na další vzdělávání a budoucí uplatnění na trhu práce.

Skutečně realizované činnosti - vše se podařilo zrealizovat podle předem zpracované studie proveditelnosti.
Z nejdůležitějších výstupů vybíráme tyto:
1. stavební úpravy a vybudování bezbariérového WC včetně vybyvení (WC, sprcha, šatna) v místnosti v přízemí.
2. pořízení schodolezu - zajištění bezbariérového přístupu po celé budově.
3. stavební úpravy bývalé učebny chemie a fyziky a její modernizace na učebnu přírodních věd, jazyků a IT včetně pořízení nového nábytku, chemických skříní, chemické digestoře, odborných pomůcek na moderní výuku chemie a fyziky (systém PASCO), zasíťování nové učebny a její připojení do sítě školy, pořízení 30kusů žákovských notebooků, učitelské stanice, interaktivní tabule včetně software na řízení výuky OMNNEO.

Několik fotografií z výstavby učebny je zde.
Dokončená učebna vypadá takto.

Další projekty

PODĚKOVÁNÍ

NADACI TEREZY MAXOVÉ DĚTEM

za poskytnutí finančního příspěvku, který jsme použili na uhrazení nákladů za účast tří ukrajinských žákyň naší školy na lyžařském výchovně - vzdělávacím kurzu v Krkonoších v březnu 2023.

vedení školy