Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude pokračovat plošné testování žáků neinvazivními antigenními testy od 3. 1. 2022 v následujícím režimu:

 1. v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni
 2. dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu
 3. NOVĚ SE TESTUJÍ VŠICHNI ŽÁCI I PRACOVNÍCI ŠKOLY, TZN. I TI, KTEŘÍ MAJÍ DOKONČENÉ OČKOVÁNÍ NEBO JSOU V OCHRANNÉ LHŮTĚ PO PRODĚLÁNÍ NEMOCI
 4. kdo se testovat nebude, platí stejná režimová pravidla jako doposud (povinnost nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
 5. v případě, že nebude žák přítomen v čase nebo v termínu testování, provede si test bezprostředně po svém příchodu do školy pod dohledem pověřené osoby (třídního učitele)
 6. testy probíhají samoodběrem (stěr z nosu), u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu, pedagogičtí pracovníci vykonávají pouze dohled
 7. v den testování až do doby výsledků AG testů celé třídy musí všichni žáci dodržovat pravidlo nošení ochrany nosu a úst ve všech prostorách školy, včetně pobytu ve třídě!!! Jedině dodržení tohoto pravidla nás ochrání před případnou karanténou celé třídy.
 8. pondělní testování - v případě výskytu pozitivního výsledku testu při tomto testování bude škola postupovat podle již dříve stanovených pravidel (telefonický kontakt rodičům, kteří si musí odvézt dítě a zajistit si pro něho ověřovací PCR test a dále jednat podle pokynů KHS). Třída nemusí do karantény.
 9. čtvrteční testování – tady nastává změna. Pokud ve čtvrtek bude někdo ve třídě AG pozitivní, nastává pro ostatní žáky režim "TestToStay" (pozitivní žák odchází, třída zůstává až do výsledku PCR testu tohoto žáka ve výuce, ale musí dodržovat následující nová pravidla: každý den se testovat, celodenně nosit ochranný prostředek nosu a úst. Škola musí dodržet homogenitu této skupiny. Tato pravidla musí dodržovat do doby výsledku ověřovacího testu AG pozitivního žáka). Tato novinka má zabránit častým karanténám celých tříd. V případě potvrzení pozitivního PCR testu daného žáka postupuje škola dále podle pokynů KHS.
 10. ranní družina – zde se žáci netestují, ale všechny děti musí po celou dobu pobytu používat ochranu nosu a úst
 11. pro žáky 1. ročníku je možná pomoc (asistence) třetí osoby - v případě potřeby asistence budou rodiče informovat třídního učitele
 12. škola umožňuje i testování doneseným testem, musí jít o test uvedený na seznamu testů, pro které Ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku použití pro laické testování. Žák by měl být schopen udělat test sám – o této skutečnosti je též potřebné informovat třídního učitele nebo vedení školy
 13. předávání údajů do zdravotnických systémů: zde také dochází ke změně, škola předává data rychlejším způsobem do centrální databáze, která by měla rodičům přímo generovat elektronické žádanky na ověřovací PCR test v řádu několika málo hodin. Rodiče nemusí kontaktovat svého dětského lékaře.
 14. rodiče jsou povinni škole ihned oznámit výsledek ověřovacího PCR testu – důležitá informace pro další organizaci výuky (karanténa)
 15. VĚTŠINA VÝŠE UVEDENÝCH PRAVIDEL PLATÍ I PRO VŠECHNY ZAMĚSTNANCE ŠKOLY.
 16. podrobnější informace naleznete v přiložených materiálech.

V Jilemnici dne 31. 12. 2021                     PaedDr. Václav Korbelář, ředitel školy

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ KE ZMĚNÁM V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022

TESTOVÁNÍ - leták pro rodiče

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz