MŠMT připravilo pro období září až prosinec 2021 program pro doučování žáků, kterým hrozí školní neúspěch z důvodu předchozí distanční výuky. Na tento program by měla pravděpodobně plynule navázat další podpora na období roku 2022 – 2023. Zařazení do tohoto programu doučování by mělo být přednostně pro žáky, u kterých došlo v důsledku distanční výuky ke zhoršení školních výsledků, dále pro žáky, kteří byli na konci školního roku hodnoceni stupněm „dostatečný“ v některém z hlavních předmětů, vhodné by bylo i pro žáky, kteří mají pedagogicko-psychologickou poradnou, případně školou doporučena podpůrná opatření 1. nebo 2. stupně – bývalá pedagogická intervence. Rozsah doučování by byl vždy 1x týdně, žáky bychom se pokusili rozdělit do skupin podle ročníků a předmětů. Přednostně by mělo probíhat z hlavních vyučovacích předmětů – Čj, M, Aj, ale okrajově je možné i z dalších naukových předmětů. Pro přihlášené žáky by byla účast povinná minimálně v období do konce roku 2021. Doučovací kroužky jsou pro všechny přihlášené ZDARMA. Personální zajištění – podle počtu přihlášených budeme vyhledávat ke každé skupině vhodného doučovatele z řad pedagogů školy, případně bývalých učitelů nebo současných studentů pedagogických škol nebo gymnázia. Nezaručujeme, že budeme moci poptávku po doučování všech přihlášených žáků plně zabezpečit. Jsme limitováni personálním zajištěním. V případě nutné redukce počtu žáků bude nutné respektovat doporučení jednotlivých učitelů a míru potřebnosti při doučování žáků. Tato informace již byla předána rodičům při třídních schůzkách 15. 9. 2021 a žáci doporučení k doučování průběžně získávají i od svých učitelů. Zařazení do kroužku je možné i průběžně v dalších měsících, ale pouze podle kapacitních možností jednotlivých kroužků. Nyní zjišťujeme předběžný zájem ze strany našich žáků – prosíme rodiče o vyplnění přihlašovacího dotazníku nejpozději do čtvrtka 30. 9. 2021.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz