ZŠ JILEMNICE
Komenského 288

Projekty2

Vybudování multimediální odborné učebny Základní školy Jilemnice, Komenského 288

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Plakát 2Učebna F

 

 

 

 

 

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Název programu: 11703 – Integrovaný regionální operační program
Název výzvy: 7. Výzva MAS „Přijďte pobejt“ – IROP – Investice do vzdělávání – II
Název projektu: Vybudování multimediální odborné učebny Základní školy Jilemnice, Komenského 288
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010766
Termín realizace: 11/2018 – 09/2019 – jedna etapa
Rozpočet projektu: 2 994 092,- Kč, z toho 2 844 387,40Kč příspěvek EU a 149 704,60Kč vlastní příspěvek
Hlavní cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení oborného vzdělávání žáků v oblasti přírodních věd, cizích jazyků a informačních technologií. Jedná se o vytvoření takového prostředí pro žáky včetně odborných pomůcek, které budou podněcovat jejich kreativitu a chuť učit se novým věcem. V konečném důsledku to bude znamenat získání dovedností a kvalitní přípravy pro lepší uplatnění na trhu práce.
Specifické cíle projektu:
1. modernizace a vybavení multimediální odborné učebny
– vybavení učebny nábytkem, stavební práce související s instalací nových rozvodů, IT vybavení učebny včetně IT infrastruktury, pomůcky pro výuku.
2. zajištění bezbariérovosti školy – pořízení schodolezu a stavební úpravy sociálního zařízení pro handicapované žáky
– vybudování bezbariérového WC, pořízení schodolezu.
Vedlejší aktivity projektu:
– vypracování studie proveditelnosti, příprava a organizace výběrových řízení, zajištění publicity projektu.
Cílová skupina: projektem budou dotčení žáaci a pedagogičtí pracovníci základní školy
Pozitivní dopad a přínos pro cílové skupiny bude následující:
1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání a zvýšení komfortu žáků a pedagogů na škole.
2. Modernizované, nově vybavené prostory pro výuku, které odpovídají současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování.
3. Modernizované prostory pro výuku umožní rozšíření nových forem výuky, aktivní zapojení žáků do výuky, zvýší motivaci a zájem žáků o výuku přírodních věd, cizích jazyků a technických a řemeslných oborů.
4. Nově pořízené digitální technologie umožní žákům pracovat s informacemi, digitálními technologiemi a naučí žáky informatickému myšlení, rovněž zvýší kompetence pedagogických pracovníků, čímž vzroste jejich hodnota a konkurenceschopnost na trhu práce.
5. Zvýšení atraktivity výuky cizích jazyků, které jsou pro současnou mladou generaci nutnou a často limitující podmínkou pro osobní rozvoj a uplatnění v jakémkoli pracovním oboru či dalším studiu.
6. Zvýšení bezpečnosti při výuce.
7. Zajištění bezbariérovosti umožní rovný přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu či orientace.
8. Stabilizace či zvýšení konkurenceschopnosti školy disponující lepším vybavením a nabízející žákům příjemné moderní výukové prostory a lepší možnosti přípravy na další vzdělávání a budoucí uplatnění na trhu práce.

Skutečně realizované činnostivše se podařilo zrealizovat podle předem zpracované studie proveditelnosti.
Z nejdůležitějších výstupů vybíráme tyto:
1. stavební úpravy a vybudování bezbariérového WC včetně vybyvení (WC, sprcha, šatna) v místnosti v přízemí.
2. pořízení schodolezu – zajištění bezbariérového přístupu po celé budově.
3. stavební úpravy bývalé učebny chemie a fyziky a její modernizace na učebnu přírodních věd, jazyků a IT včetně pořízení nového nábytku, chemických skříní, chemické digestoře, odborných pomůcek na moderní výuku chemie a fyziky (systém PASCO), zasíťování nové učebny a její připojení do sítě školy, pořízení 30kusů žákovských notebooků, učitelské stanice, interaktivní tabule včetně software na řízení výuky OMNNEO.

Několik fotografií z výstavby učebny je zde.
Dokončená učebna vypadá takto.