Informace k provozu školy od pondělí 4. 1. 2021
  1. Je povolena školní docházka pouze pro žáky 1. a 2. tříd.
Základní pokyny:
  • Výuka bude probíhat v plném počtu žáků ve svých kmenových třídách při dodržení stanovených zvýšených hygienických opatřeních (dezinfekce, výuka v rouškách – doporučujeme nejméně 2 kusy, větrání při výuce – teplejší oblečení) podle stálého rozvrhu s drobnými úpravami.
  • Stále nelze vyučovat tradičním způsobem hudební výchovu (zákaz zpěvu) a také tělesnou výchovu (doporučené vycházky – přizpůsobit oblečení).
  • Žáci se po skončení výuky budou moci běžně stravovat ve školní restauraci.
  • Provoz školní družiny bude odpoledne zajištěn v plném rozsahu v odděleních podle tříd, ranní družinu z provozních důvodů nejsme schopni zajistit.
  1. Pro všechny žáky ostatních tříd je zakázána osobní přítomnost ve škole a nastává jim povinnost vzdělávat se distančním způsobem.
Upřesnění:
  • Zbývající třídy 1. stupně (3. – 5. ročníky) obdrží od svých třídních učitelů informace o organizaci distanční výuky nejpozději do neděle 3. 1. 2021. Informace budou obsahovat rozvrh hodin s rozpisem online výuky (v prostředí Google Meet), organizaci skupin žáků a další pokyny pro práci, zadávání a odevzdávání úkolů, hodnocení práce, způsob komunikace mezi školou a zákonnými zástupci atd. Při organizaci výuky se většinou vracíme k systému distanční výuky, podle kterého se žáci vyučovali od 18. do 27. listopadu.
  • Všechny třídy 2. stupně (6. – 9. ročníky) pokračují v distanční výuce podle pokynů k distanční výuce vydaných dne 26. 9. 2020, které jsou i součástí školního řádu. Distanční výuka, včetně zadávání, kontroly i hodnocení prací, bude probíhat v prostředí Google Učeben. Všichni žáci se seznámí s rozvrhem online hodin v prostředí Google Meet a mají povinnost se jich zúčast?ovat.
  • Přílohy: Pravidla distančního vzdělávání – Pravidla distančního vzdělávání. Aktuální rozvrh online hodin od 4. 1. 2021 – Rozvrh distančního vzdělávání.
Pro další provoz školy platí všechny pokyny podle materiálů MŠMT v aktuálním znění. Tyto pokyny jsou platné zatím do 10. 1. 2021. V Jilemnici 28. 12. 2020                                                                           PaedDr. Václav Korbelář, ředitel školy

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz