Vážení rodiče, v následujících informacích Vám chceme nastínit podmínky pro otevření škol pro žáky 9. ročníků připravujících se na JPZ (jednotnou přijímací zkoušku). Nejdůležitější informace:
  • Návrat do škol se týká výhradně žáků 9. ročníků, kteří se připravují na přijímací zkoušky. Účast není povinná.
  • Zákonný zástupce nahlásí závaznou docházku žáka do 7. 5. 2020 do 9:00 hodin prostřednictvím interaktivního formuláře zde Přihláška.
  • V případě přihlášení je následně účast povinná a bude sledována stejně jako školní docházka. Žáci jsou povinni bezpodmínečně dodržovat stanovená pravidla a dbát pokynů všech zaměstnanců školy. V případě nedodržení těchto pravidel může být docházka na přípravu k JPZ ukončena a zákonní zástupci budou o této situaci informování.
  • Z přihlášených žáků vytvoříme podle počtu přihlášených dvě nebo tři skupiny maximálně po 15 žácích. Tyto skupiny budou po celou dobu přípravy i pobytu ve škole neměnné. Jmenovitý rozpis skupin bude zveřejněn u vchodu do školní budovy.
  • Příprava na přijímací zkoušky bude probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek ve dvou vyučovacích blocích po 90 minutách, při větším počtu přihlášených a třech vyučovacích skupinách ve třech blocích po 60 minutách se zaměřením na ČJ a M.
  • Vyučování bude probíhat v čase 8:30 – 12:00 hodin.
  • Každý žák se při prvním nástupu do školy prokáže čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Zákonní zástupci zváží účast žáka i vzhledem k rodinné situaci (soužití s osobami s vymezenými rizikovými faktory uvedenými v příloze Ochrana zdraví a provoz ZŠ). Formulář čestného prohlášení je ke stažení zde Čestné prohlášení.
  • Každý žák musí být vybaven na den minimálně dvěma kusy roušek a sáčkem na uložení použité roušky.
  • Stravování – školní restaurace Scolarest je schopna zajistit pro žáky obědový menu box, který si žáci mohou vyzvednout v určeném místě při odchodu ze školní budovy. Jídlo doporučujeme konzumovat doma. Konzumace v prostorách školy nebo školní jídelny není z hygienických důvodů zatím možná.
Další informace a pokyny jsou v přílohách. Je zde představen nástin organizace výuky, organizační pokyny pro příchod do školy, pohyb v šatnách i ve školní budově a základní pravidla ochrany zdraví žáků a pracovníků školy. Prosíme o její pročtení a dodržování stanovených pravidel. Ty budou žákům znovu připomenuty a upřesněny v první den návratu do škol. Na závěr zdůraz?ujeme, že nadále bude probíhat zavedené dálkové vzdělávání pro ostatní žáky, a ve dnech, kdy nebude probíhat příprava na JPZ ve škole, i pro přihlášené žáky 9. ročníku. Podrobnější informace pro 9. třídy Ochrana zdraví a provoz ZŠ

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz