Honba za známkami a pouhá vnější motivace by měly být nahrazeny vnitřními podněty s pocitem a přesvědčením žáků o efektivnosti učení využitelnosti získaných dovedností a postojů v reálném životě. Dnes je nezbytná spolupráce rodičů se školou. Není možné vyjmenovat vše, čím by naše škola měla projít v přeměně výchovně vzdělávacího procesu, lze se však zastavit u akcí, kterými už vykročila novým směrem: 2 paní učitelky vystudovaly a získaly kvalifikaci jako speciální pedagožky (logopedie – nauka o nápravě vad řeči a výslovnosti; etopedie – nauka o výchově a vzdělávání sociálně narušené mládeže). 8 učitelů má osvědčení z kurzu pro nápravu poruch učení. Účelná je naše úzká spolupráce s ped.-psychologickou poradnou, která 2x  týdně pracuje v učebně pro dyslektickou nápravu a logopedii. Ke změně přispívají kolegyně, které se zařadily do intenzivního kurzu Kritického myšlení, jehož hlavní náplní je začle?ování nových vyučovacích metod do vzdělávacího procesu, hledání vzájemných souvislostí a vytváření efektivní školy. 4 učitelky se přidaly k projektu Evvoluce, který mapuje nejzávažnější problémy současné společnosti a připravuje programy na hodiny zabývající se sociálními vztahy žáků, problematikou demokratické společnosti, mediální výchovou, etikou, finanční gramotností, otázkami globalizace či multikulturního soužití. Již tradičně při pracovních činnostech manuálně zruční žáci využívají rozmanitých přírodnin ke kreativní tvorbě výrobků, které zdobí naši školu i jilemnický jarmark. Každoročně získávají i výborná umístění na soutěži Kašta?ák – KRNAP Vrchlabí. Dětem je svět přibližován z pohledu komunikace a dorozumívání. Pomocí paní učitelky, která pobývala 13 let v USA, získalo jazykové vyučování kvalitnější a širší podobu a cenné zkušenosti obohatily metodiku vyučování. Učitelé 1. a 2. stupně prošli jazykovými lekcemi CLIL – metodou přirozeného používání cizího (anglického) jazyka napříč vyučovacími předměty. Je nenásilnou formou  zařazována a využívána hlavně v 1. a 2. ročníku (Ma, Prv, Hv, Tv, apod.). Již 5. rokem uskuteč?ujeme desetidenní výměnný program s holandskou školou pro získání větší motivace učení se cizímu jazyku. Skutečnost, že žáci jsou ubytováváni v rodinách, umož?uje, aby tato skvělá akce byla nabízena za finanční poplatek vhodný pro širokou skupinu žáků. Vedle počítačové gramotnosti učitelé získávají nové poznatky na seminářích čtenářské gramotnosti. Čtení s porozuměním je základem pro orientaci v nadměrném přísunu informací, další studium i potřeby v soukromém životě. Společnost Devro společně s rodičovským  příspěvky nám pomohly k zlepšení stavu naší knihovny, která se postupně stává pro děti neodmyslitelnou součástí jejich vzdělávání (studovna, učebna, zdroj literatury). Zdařilé písemné příběhy, veselé a zajímavé postřehy ze školního života jsou sbírány do školního časopisu, který vychází 5x ročně. Před 40 lety byly na naší škole založeny sportovní třídy a v jejich duchu žije škola i dále. Zkušení trenéři a nadšení tělocvikáři, uvědomující si důležitost pohybu, nabízejí všem žákům různá odvětví – atletiku, hry, fotbal, florbal, bruslení, sjezdování i tradiční běh na lyžích. Mladí sportovci získávají úspěchy na celorepublikové úrovni v lyžování, biatlonu i atletice. Stonožka je nabídka pro naše nejmladší žáky. Vzdělávání je pro nás vlastně nikdy nekončící proces, vyžadující velkou pružnost, nekonečné nadšení, vstřícnou ochotu komunikovat a pracovat společně, trpělivost  a notnou dávku vzájemné tolerance. Prosinec 2012                                                                                                          Učitelé ZŠ Komenského, Jilemnice

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz