… oficiální stránky školy

Archiv pro měsíc: Prosinec 2021

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude pokračovat plošné testování žáků neinvazivními antigenními testy od 3. 1. 2022 v následujícím režimu:

 1. v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni
 2. dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu
 3. NOVĚ SE TESTUJÍ VŠICHNI ŽÁCI I PRACOVNÍCI ŠKOLY, TZN. I TI, KTEŘÍ MAJÍ DOKONČENÉ OČKOVÁNÍ NEBO JSOU V OCHRANNÉ LHŮTĚ PO PRODĚLÁNÍ NEMOCI
 4. kdo se testovat nebude, platí stejná režimová pravidla jako doposud (povinnost nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
 5. v případě, že nebude žák přítomen v čase nebo v termínu testování, provede si test bezprostředně po svém příchodu do školy pod dohledem pověřené osoby (třídního učitele)
 6. testy probíhají samoodběrem (stěr z nosu), u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu, pedagogičtí pracovníci vykonávají pouze dohled
 7. v den testování až do doby výsledků AG testů celé třídy musí všichni žáci dodržovat pravidlo nošení ochrany nosu a úst ve všech prostorách školy, včetně pobytu ve třídě!!! Jedině dodržení tohoto pravidla nás ochrání před případnou karanténou celé třídy.
 8. pondělní testování – v případě výskytu pozitivního výsledku testu při tomto testování bude škola postupovat podle již dříve stanovených pravidel (telefonický kontakt rodičům, kteří si musí odvézt dítě a zajistit si pro něho ověřovací PCR test a dále jednat podle pokynů KHS). Třída nemusí do karantény.
 9. čtvrteční testování – tady nastává změna. Pokud ve čtvrtek bude někdo ve třídě AG pozitivní, nastává pro ostatní žáky režim „TestToStay“ (pozitivní žák odchází, třída zůstává až do výsledku PCR testu tohoto žáka ve výuce, ale musí dodržovat následující nová pravidla: každý den se testovat, celodenně nosit ochranný prostředek nosu a úst. Škola musí dodržet homogenitu této skupiny. Tato pravidla musí dodržovat do doby výsledku ověřovacího testu AG pozitivního žáka). Tato novinka má zabránit častým karanténám celých tříd. V případě potvrzení pozitivního PCR testu daného žáka postupuje škola dále podle pokynů KHS.
 10. ranní družina – zde se žáci netestují, ale všechny děti musí po celou dobu pobytu používat ochranu nosu a úst
 11. pro žáky 1. ročníku je možná pomoc (asistence) třetí osoby – v případě potřeby asistence budou rodiče informovat třídního učitele
 12. škola umožňuje i testování doneseným testem, musí jít o test uvedený na seznamu testů, pro které Ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku použití pro laické testování. Žák by měl být schopen udělat test sám – o této skutečnosti je též potřebné informovat třídního učitele nebo vedení školy
 13. předávání údajů do zdravotnických systémů: zde také dochází ke změně, škola předává data rychlejším způsobem do centrální databáze, která by měla rodičům přímo generovat elektronické žádanky na ověřovací PCR test v řádu několika málo hodin. Rodiče nemusí kontaktovat svého dětského lékaře.
 14. rodiče jsou povinni škole ihned oznámit výsledek ověřovacího PCR testu – důležitá informace pro další organizaci výuky (karanténa)
 15. VĚTŠINA VÝŠE UVEDENÝCH PRAVIDEL PLATÍ I PRO VŠECHNY ZAMĚSTNANCE ŠKOLY.
 16. podrobnější informace naleznete v přiložených materiálech.

V Jilemnici dne 31. 12. 2021                     PaedDr. Václav Korbelář, ředitel školy

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ KE ZMĚNÁM V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022

TESTOVÁNÍ – leták pro rodiče

V současné době k 16. 12. 2021 probíhá prezenční výuka ve všech třídách. Vzhledem ke stále velkému množství nemocných žáků i učitelů však probíhá prozatím s mírně upraveným rozvrhem. Do karantény musela nastoupit část žáků v 8. A třídě kvůli kontaktu s pozitivním spolužákem (pro ostatní žáky, kteří splňují ON, pokračuje prezenční výuka).
V některých třídách dle možností probíhá pro nemocné žáky souběžně také online výuka.
I přes náročnou situaci předpokládáme, že prezenční výuka bude pokračovat podobným způsobem až do středy 22. 12. 2021. 
Od čtvrtka 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022 následují vánoční prázdniny.

Obnovení prezenční výuky a další informace na týden 13. -17. 12. 2021

 1. Karanténa – žáci 3. třídy a 4.B

Karanténa, tj. zákaz osobní přítomnosti dětí ve škole, pokračuje pro 3. třídu, předpokládaný konec je v pondělí 13. 12. a možný návrat dětí do školy je v úterý 14. 12. (je nutné mít potvrzující negativní PCR test). Pro 4.B je konec karantény v úterý 14. 12. a možný návrat dětí do školy je ve středu 15. 12. (opět je nutné mít potvrzující negativní PCR test). V obou třídách by v příštím týdnu vyučovaly paní asistentky pedagoga a podporu jim poskytovaly třídní učitelky.
V případě, že někdo z rodičů nezajistí pro své dítě PCR test, končí karanténa po 14 dnech od kontaktu s pozitivní osobou.
Karanténa bohužel může být prodloužena, pokud by se mezi dětmi našel při ověřovacím PCR testu pozitivní spolužák, protože potom by se karanténa počítala až od posledního dne pobytu ve škole. O prodloužení karantény rozhoduje KHS. Jakmile bychom se informaci dozvěděli, podáme obratem informaci.
Prosíme všechny rodiče, aby svým třídním učitelkám oznámili výsledek testu.

 1. Prezenční výuka žáci 2.A, 4.A, 5. třídy a 6. – 9. tříd

Pro žáky všech těchto tříd se obnovuje prezenční výuka ve škole.
Přítomni mohou být z žáků, kteří byli v karanténě, pouze ti, kteří budou mít potvrzený negativní výsledek ověřovacího PCR testu (prosíme doklad o výsledku testu – v papírové podobě nebo v elektronické podobě – SMS, Tečka). Tento doklad slouží jako potvrzení možnosti ukončení karantény, která normálně trvá 14 dní.
Výjimku tvoří žáci, kteří byli v ochranné lhůtě po covidu, po očkování anebo nebyli v inkriminované době kontaktů s pozitivními spolužáky nebo učiteli vůbec ve škole. Případně konzultujte s KHS.
Vzhledem k velké nemocnosti učitelů budeme nuceni v dalších dnech upravovat rozvrh hodin. Některé vyučovací hodiny se budou muset suplovat, třídy s menším počtem přítomných zdravých dětí musíme spojit.
Žádáme všechny žáky i rodiče, aby soustavně a pozorně sledovali změny v rozvrhu v Bakalářích.  Aktuálně budeme upravovat vždy na následující den.
Je možné, že odpadnou některé poslední vyučovací hodiny. Středeční odpolední výuka bude zrušena.

Pro žáky, kteří zůstávají doma v izolaci po pozitivním testu, platí stav nepřítomnosti ve škole z důvodu nemoci. Pokud jste informaci o pozitivním testu podali třídním učitelům, nemusíte již více dítě omlouvat – absence bude v systému třídními učiteli omluvena. Prosíme, aby tito žáci sledovali stav výuky podle třídní knihy v Bakalářích, případně se snažili pracovat podle pokynů v Google učebnách.  Nejsme schopni pro ně zajistit jiný způsob výuky. Žádná ze tříd nesplňuje zákonnou podmínku nepřítomnosti více než 50% žáků z důvodů nemoci Covid, která je nutná pro zahájení distanční výuky.

Připomínám, že přes všechna jiná testování v tomto týdnu, proběhne i v pondělí plánované screeningové AG testování.

 1. Další aktivity

Školní družina – bude fungovat v nezměněném režimu, včetně ranní družiny. Odpolední činnost do 16:30 hodin.
Školní kroužky – pokud nebude učitel nepřítomen z důvodu nemoci, měly by kroužky fungovat v normálním režimu.
Lyžařské a biatlonové soustředění – účast cca 40 dětí, včetně dvou našich učitelů. Účastní se pouze zdravé děti s potvrzeným negativním PCR testem. Vše zajišťují sportovní kluby lyžování a biatlonu.

Snad jsme v tomto týdnu přestáli to nejhorší a situace se bude dále už jen zlepšovat. Prosíme o Vaši toleranci při nucených úpravách v rozvrhu. Dále prosíme, abyste sledovali zdravotní stav dětí a případné další problémy s covidem včas hlásili svému třídnímu učiteli. Jedině tak můžeme předcházet karanténám celých tříd jako v tomto týdnu.

Pokud by se situace dále výrazně nezhoršovala, byli bychom rádi, aby se mohly děti v týdnu před Vánocemi setkat ve škole se svými třídními učiteli, společně si užít předvánoční čas. Bohužel opačnou variantou může být i předčasné ukončení výuky a vyhlášení ředitelského volna na dny 20. – 23. 12. 2021.

Děkuji za spolupráci. Přeji hodně sil do dalších dnů, pevné zdraví a pozitivní mysl.

Václav Korbelář

V současné době (k 9. 12. 2021) je naší škole v karanténě již většina tříd na 1. stupni – 2.A, 3., 4.A, 4.B + 5. třída. Na 2. stupni jsou uzavřeny všechny třídy. Podle pokynů třídních učitelů již probíhá nebo bude v rámci možností (dle zdravotního stavu učitelů) probíhat distanční výuka.

Archivy
eu
Základní certifikát společnosti Scio

Ocenění společnosti Scio

Kontakty

Vedení školy:
PaedDr. Václav Korbelář - ředitel
Telefony:
481 544 382 - ředitelna
606 794 962 - ředitelna mobil
481 544 374 - sborovna školy
728 546 707 - sborovna mobil
481 544 572 - Eurest
E-mail:
centrum@komenskeho288.cz
Web:
www.komenskeho288.cz
Adresa:
Komenského 288, Jilemnice, 51401
Kde nás najdete: mapa

dsc06952 dsc07501 dsc06488 dsc02622 img_1032 img_2758 img_1536 dsc00236 46547586 dsc02089 img_4628 img_1716 dsc07289 dsc03343
Zvonění


0. hod: 07:00 - 07:45
1. hod: 07:50 - 08:35
2. hod: 08:45 - 09:30
velká přestávka
3. hod: 09:50 - 10:35
4. hod: 10:45 - 11:30
5. hod: 11:40 - 12:25
6. hod: 12:35 - 13:20
7. hod: 13:30 - 14:15
8. hod: 14:25 - 15:10
9. hod: 15:20 - 16:05

Třídní fota 2020/2021
6_b_50x 5_a_23x 9-a_17x 8_b_26x 8_a_29x 7_b_22x 7_a_20x 4_trida_27x 5_b_26x 2_trida_30x 1_a_36x 1_b_17x 3_b_19x 3_a_43x
Kalendář
Prosinec 2021
Po Út St Čt So Ne
« Lis   Led »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
TOPlist
logo_pilotni
tj
eu
eu-ucebna
multiucebna
eu-projekt-ok
doucko