Základní škola Jilemnice, Komenského 288

… oficiální stránky školy

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 10. 5. 2021 vydalo MŠMT tyto „potěšitelné“ informace:

  1. obnovuje se prezenční výuka žáků všech tříd 1. a 2. stupně bez rotace
  2. ruší se povinnost  dodržování homogenních tříd a skupin
  3. do normálního režimu se vrací činnosti školní družiny (ranní  provoz       od 6,45 hodin a odpolední do 16,30 hodin) a také činnost školního klubu      a kroužků
  4. ruší se povinnost zajišťovat péči o děti vybraných profesí (krizová škola pro žáky 1. stupně)

V praxi naší školy to pro všechny žáky i zaměstnance znamená:
A/ od pondělí 17. 5. 2021 se budou všichni žáci vzdělávat podle standardního rozvrhu vyučovacích hodin platného pro tento školní rok od 1. 9. 2020, včetně odpoledního vyučování
B/ žáci budou po příchodu do školy využívat prostory svých šaten (šatní skříňky), všichni budou používat vstupní kartu pro otevření dveří (časový rozsah dle rozvrhu, nejčastěji 7,25 – 14 hodin)
C/ bude obnovena výuka tělesné výchovy ve standardních skupinách
D/ nadále platí stávající omezení pro výuku hudební výchovy
E/ všichni žáci budou testováni jedenkrát týdně preventivním antigenním neinvazivním testem výtěrem z přední části nosohltanu. Testování proběhne vždy v pondělí na začátku první vyučovací hodiny v prostorách kmenových tříd. Dohled a administraci samotestování bude zajišťovat vyučující v dané třídě. Nebude-li žák přítomen v den testování, provede se jeho testování bezprostředně po příchodu do školy. Stejné pravidlo platí i pro zaměstnance školy. Testování je i nadále podmínkou účasti na vzdělávání.
Další pokyny ohledně testování, výsledků testování a výjimek z testování zůstávají v platnosti podle předešlých pokynů, včetně výjimky pro použití vlastních donesených testů a čestného prohlášení o prodělání onemocnění Covid (lhůta 90 dnů)
F/ nadále platí povinnost nošení ochrany nosu a úst ve vnitřních prostorách školních zařízení pro všechny žáky i pracovníky školy. Výjimkou jsou pouze aktivity ve venkovních prostorách za podmínky zachování odstupu 2m od jiných osob (vycházka, pobyt na školní zahradě, sportovní činnosti).
G/ nadále platí povinnost dodržovat všechna hygienická opatření (dezinfekce, mytí rukou, zvýšené nároky na úklid..)
H/ školní stravování bude standardně zajišťovat školní restaurace Scolarest,      v prostorách jídelny musí všichni dodržovat povinnost zakrytí nosu a úst a vzhledem ke snížené kapacitě míst u stolu bude určen časový rozpis nástupu tříd. Z tohoto důvodu bude upraven konec posledních vyučovacích hodin.
CH/ podmínky, za kterých bude možné uskutečnit různé mimoškolní aktivity (výlety, exkurze,..), dosud nejsou známé. Jakmile je MŠMT bude specifikovat, tak je zveřejníme. Rádi bychom pro žáky tyto aktivity na závěr školních roku zajistili.

Na závěr si dovolíme zopakovat zde několikrát vyslovené poděkování většině žáků za odpovědný přístup k distanční výuce,  všem rodičům za pomoc při zajištění vyučování svých dětí i všem pedagogům a pracovníkům školy za zvládnutí náročného období distanční výuky.

Všem přejeme hodně úspěchů ve vzdělávání v dalším období a hlavně hodně zdraví.

DÍKY, SNAD JSME TO ÚSPĚŠNĚ SPOLEČNĚ ZVLÁDLI!!!

Aktuální informace k návratu žáků 2. stupně do školy

Zdravíme všechny žáky a rodiče žáků 2. stupně s rychlou a příznivou zprávou.

Od pondělí 3. května se otevřou školy pro skupinu tříd 2. stupně na prezenční rotační výuku.
Do školy se v týdnu od 3. do 7. května mohou prezenčně vrátit  žáci 6.A, 6.B, 7.A a 7.B. Další třídy pokračují v distančním vzdělávání.
V dalším týdnu od 10. do 14. května budou prezenčně do školy docházet třídy 8.A, 8.B, 9.A a 9.B. Zbývající třídy se budou vzdělávat distančně.
Tento rotační způsob výuky se bude zatím střídat do odvolání.
Všichni žáci v prezenčním vzdělávání musí podstoupit dvakrát týdně testování neinvazními antigenními testy Singclean (v předešlém příspěvku lze zhlédnout instruktážní letáček i video) a ve všech prostorách školy musí používat minimálně lékařskou roušku nebo respirátor.
Pro třídy 1. stupně se změnila povinnost testování na 1 x týdně – bude prováděno vždy v pondělí. Výuka pokračuje v rotační formě.

Žákům 9. tříd byla na dny konání přijímacích zkoušek (3. – 4. května) zrušena veškerá online výuka – pokud se žáci nedomluvili s vyučujícím jinak).

Pro získání více informací si prosím, přečtěte tento článek –

Informace k obnovení školní docházky k 3. 5. 2021

Formulář:

Čestné prohlášení o prodělání Covidu

Od pondělí 26. 4. 2021 podle rotačního systému zase nastupují na týdenní prezenční výuku žáci 1.A, 3.A, 4. a 5.A třídy. Opět bude probíhat testování žáků před začátkem výuky podle nastavených pravidel jako doposud, bohužel jiným typem antigenních testů – Singclean. Připravili jsme seznámení s tímto procesem níže uvedeným instruktážním letáčkem a videem. O případném nástupu žáků 2. stupně nebo dalších změnách budeme informovat.

Instruktážní letáček k testování II

Postup testování II

Vážení rodiče,
v níže uvedených přílohách jsou informace k platbě, případně k vrácení přeplatku za docházku Vašeho dítěte do školní družiny
v období leden až červen 2021.
Další informace s přesnými částkami dostanete od paní vychovatelek nebo na tel. 481 540 718 u p. hospodářky Slavíkové.
Děkujeme za vyřízení.                                                             vedení školy
Rozhodnutí o vrácení úplaty za ŠD 2021
Žádost o vrácení platby za ŠD

Upozorňujeme uchazeče o přijetí na střední školy, kteří budou konat jednotné přijímací zkoušky, že se musí v den jejich konání prokázat potvrzením o negativním antigenním testu. Ten může být proveden v rámci testování na naší škole nebo si ho musí uchazeč zajistit v testovacím centru. Zájemcům z řad žáků 9. ročníku nabízíme na základě doporučení MŠMT možnost provedení testu ve středu 28. dubna 2021 ve 14 hodin. Žákům 5.B ve čtvrtek 29. 4. 2021 ve stejný čas (žáci z 5.A budou v tento den testováni ráno při příchodu do školy). Všichni žáci obdrží platné potvrzení.

Pedagogická rada v pondělí 19. 4. 2021 hodnotila prospěch a chování žáků za 3. čtvrtletí školního roku. Hodnocení za toto období je velmi obtížné a specifické, protože je z velké části ovlivněno současnou situací. Prosíme proto rodiče, aby přistupovali danému hodnocení s nadhledem. Věříme, že se všichni žáci alespoň rotační formou na prezenční výuku do konce školního roku do školy dostanou a hodnocení na konci roku bude více odpovídat skutečnému stavu vědomostí, schopností a snahy. Známky ze stěžejních předmětů lze nalézt v aplikaci Bakaláři na mobilních telefonech (Známky → na liště Podle předmětu → pod předmětem se objeví hodnocení za toto čtvrtletí)  i PC (naše webové stránky → Přehled klasifikace → po přihlášení  → Klasifikace → Průběžná klasifikace → nastavené Předměty vpravo nahoře → v přehledu známek v prvním sloupci je zvýrazněná velká známka = hodnocení za čtvrtletí).

 

2015_pomucky

Zápis do 1. tříd

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021-2022

(pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015)

proběhne v souladu s právními předpisy stanovených školským zákonem,

ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Uskuteční se pro obě základní školy v termínu

 od 19. dubna do 30. dubna 2021

 

 ZŠ Jilemnice, Jana Harracha 97 (II. ZŠ) otevírá při dostatečném počtu žáků dvě 1. třídy,

třídní učitelky zde budou Mgr. Eva Koldová a Mgr. Pavla Vanclová.

ZŠ Jilemnice, Komenského 288 (I. ZŠ) otevírá letos jednu 1. třídu,

třídní učitelkou zde bude Mgr. Jana Matoušková.

Dle Opatření MŠMT ze dne 5. 3. 2021 k organizaci zápisů, vydaném na základě vyhlášení nouzového stavu se uskuteční pouze formální část zápisu, tzn. pouze podání přihlášky

bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání žádosti učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

  • poštou (doporučeně)
  • do datových schránek ZŠ Harracha wg55hjx nebo ZŠ Komenského xak2nju
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email) na emaily zsharracha@netair.cz nebo centrum@komenskeho288.cz
  • osobním podáním dne 29. a 30. dubna 2021 mezi 8. – 12. hodinou po předchozí telefonické domluvě! (z důvodů, aby nedošlo k větší koncentraci osob ve škole)

Formulář žádosti k přijetí k povinné školní docházce nebo formulář žádosti o odklad povinné školní docházky jsou ke stažení na webových stránkách škol.

Mgr. Oldřich Kuřík                                         PaedDr. Václav Korbelář

ředitel ZŠ J. Harracha 97                                ředitel ZŠ Komenského 288

   tel.: 481 543 160, 737 740 009                      tel.: 481 544 382, 605 784 837

     Podrobnější informace na: www.zsharracha.cz a www.komenskeho288.cz

Doplňující informace k zápisu 2021-2022  

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Desatero pro rodiče

Kritéria pro přijetí žáků do první třídy 2021

 

Episode 1: Two kangaroos

Episode 1: Two kangaroos

Tradiční jarní soutěž pod názvem „MATEMATICKÝ KLOKAN“ proběhla na naší škole pro žáky 6.-9. tříd distanční formou.

Tato soutěž není jenom o počítání, ale hlavně o logickém myšlení. Je dobré úlohu si nakreslit, vystřihnout atp. Děti zde prokáží chytrost a jednoduchost řešení.

Do řešení úloh se zapojilo 164 žáků (91%) ze všech žáků 2.stupně. Někde se do řešení zapojili jen žáci, někde i celé rodiny. Úspěšnost byla žákům zaslána na mail a do goodle učebny. Příští rok snad již ve škole.

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáci,

rádi bychom vám zpestřili čekání na zápis i dobu po něm

únikovou hrou ZÁPIS NANEČISTO.

Doufáme, že si ji užijete stejně jako my, a těšíme se na vás :)

 

Autorkou hry je p. uč. Hosnedlová z frýdecko-místecké ZŠ Komenského, které tímto děkujeme za sdílení.

 

Archivy

eu
Základní certifikát společnosti Scio

Ocenění společnosti Scio

Kontakty

Vedení školy:
PaedDr. Václav Korbelář - ředitel
Telefony:
481 544 382 - ředitelna
606 794 962 - ředitelna mobil
481 544 374 - sborovna školy
728 546 707 - sborovna mobil
481 544 572 - Eurest
E-mail:
centrum@komenskeho288.cz
Web:
www.komenskeho288.cz
Adresa:
Komenského 288, Jilemnice, 51401
Kde nás najdete: mapa

img_1536 dsc06350 dsc07460 dsc02622 dsc06488 img_1716 dsc03343 dsc02089 dsc07289 dsc06889 dsc00236 dsc07501 img_2758 img_1032

Zvonění


0. hod: 07:00 - 07:45
1. hod: 07:50 - 08:35
2. hod: 08:45 - 09:30
velká přestávka
3. hod: 09:50 - 10:35
4. hod: 10:45 - 11:30
5. hod: 11:40 - 12:25
6. hod: 12:35 - 13:20
7. hod: 13:30 - 14:15
8. hod: 14:25 - 15:10
9. hod: 15:20 - 16:05

Kalendář

Květen 2021
Po Út St Čt So Ne
« Dub    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
TOPlist
logo_pilotni
tj
eu
eu-ucebna
multiucebna